Algemene Voorwaarden Briljant Wedding
E-Mail: Briljantwedding@gmail.com
Website: www.briljantwedding.nl

Artikel 1 – Definities
1. Briljant Wedding: Briljant Wedding, gevestigd te Haarlem, KvK-nummer: 85642991
2. Klant: degene met wie Briljant Wedding een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: briljant Wedding en Klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of
producten door of namens Briljant Wedding.
2. Briljant Wedding en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat
schriftelijk is afgesproken.
3. Briljant Wedding en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.
Artikel 3 – Offertes
1. Offertes van Briljant Wedding zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders
vermeldt.
2. Een offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een ander termijn in de offerte
staat.
3. Aanvaardt de Klant de offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt de offerte.
4. Offertes gelden niet voor na bestellingen, tenzij Briljant Wedding en de Klant dit
schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Prijzen
1. Briljant Wedding hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele
overige kosten zoals reiskosten, Tenzij schriftelijk anders afgesproken.
2. Briljant Wedding mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in
andere uitingen altijd wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Briljant
Wedding niet kon voorzien ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst,
kunnen aanleiding geven van prijsverhogingen.
4. De consument mag de overeenkomst ongedaan maken vanwege een prijsverhoging
in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. Briljant Wedding stelt de prijs van de dienstverlening vast op basis van maatwerk.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Briljant Wedding,
geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij schriftelijk
anders ia afgesproken.
7. Wanneer Briljant Wedding en de Klant voor een dienst een totaal bedrag afspreken,
is dit altijd een richtprijs. Tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
8. Briljant Wedding mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
9. Briljant Wedding moet de Klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs
gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
10. De klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met
10%) uitkomt laten vallen.
11. Briljant Wedding mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.
12. Briljant Wedding zal prijsaanpassingen mee delen aan de Klant voorafgaand aan de
ingang ervan.
13. De consument mag de overeenkomst met Briljant Wedding opzeggen wanneer hij
het niet eens is met de prijsverhoging.
Artikel 5 – Betalingen en Betalingstermijn
1. Briljant Wedding mag bij aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 40%
van het afgesproken bedrag verlangen.
2. De aanbetaling geldt automatisch ook als reserveringskosten.
3. De Klant moet de aanbetaling binnen 14 dagen voldaan hebben.
4. De betalingstermijn die Briljant Wedding hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat
betekent indien de klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van
de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder
dat Briljant Wedding een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
5. Briljant Wedding mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan
wel een zekerheidstellingen eisen voor het totale bedrag van de diensten of
producten.
Artikel 6 – Annulering
1. Indien de Klant de overeenkomst wilt annuleren, dient dit schriftelijk te worden
ingediend. En is de Klant de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. Alle door Briljant Wedding reeds gemaakte kosten en bestede uren in het kader
van de overeenkomst.
b. De aanbetaling/reserveringskosten worden niet terug betaald door Briljant
Wedding, tenzij hier anders schriftelijk voor is afgesproken.

Artikel 7 – Afspraak annuleren of verplaatsen
1. De Klant dient minimaal 24 uur van te voren een afspraak te annuleren. Anders
wordt er de uur prijs van Briljant Wedding in rekening gebracht, besloten op de duur
van de afspraak.

Artikel 8 – Klachten
1. De Klant moet een door Briljant Wedding geleverd product of verleende dienst zo
snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan wat de klant
redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Briljant Wedding daarvan
schriftelijk op de hoogte stellen binnen 14 dagen na het vaststellen van de
tekortkoming.
3. Klachten over de factuur dienen door de Klant binnen 14 dagen schriftelijk gemeld te
worden.
4. Briljant Wedding is gehouden om binnen 14 dagen te reageren op een klacht,
genoemd in dit artikel.
5. Een klacht schoort de betalingsplicht van een opdrachtgever niet op.
6. Indien een klacht gegrond is, zal Briljant Wedding de werkzaamheden alsnog
verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit reeds voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is
geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk kenbaar te
worden gemaakt.
7. Briljant Wedding heeft 14 dagen om de klacht aan te passen naar wens van de Klant.
Artikel 9 – Retentierecht
1. Briljant Wedding kan gebruik maken van zijn retentierecht en in dat geval proberen
van de Klant bij zich houden, tot dat de klant alle nog openstaande rekeningen van
Briljant Wedding heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid
heeft gesteld.
2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant
nog geld moet betalen aan Briljant Wedding.
3. Briljant Wedding is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt
vanwege het gebruik van zijn retentierecht.
Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Briljant Wedding voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens
de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Briljant Wedding mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten
uitvoeren door anderen.
3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord
en betaling van een eventueel voorschoot door de Klant.
4. De klant moet er voor zorgen dat Briljant Wedding op tijd kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst.
5. Zorgt de klant er niet voor dat Briljant Wedding tijdig aan de uitvoering kan beginnen,
dan komen daaruit voortvloeiende extra kosten voor de rekening van de Klant.

Artikel 11 – Informatieverstrekking door de klant
1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de
correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste
wijze aan Briljant Wedding.
2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde
informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor
zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Briljant Wedding de
betreffende bescheiden.
4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Briljant Wedding redelijkerwijs
verlangende informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering
van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende
extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.
Artikel 12 – Intellectueel eigendom
1. Briljant Wedding behoud alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen,
tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes,
afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, tenzij anders is afgesproken.
2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Briljant Wedding aan anderen tonen, ter beschikking
stellen of op een andere manier gebruiken.
Artikel 13 – Boetebeding
1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom
overtreedt, dan moet hij aan Briljant Wedding voor elke overtreding een onmiddellijk
opeisbare boete betalen:
2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in Lid 1: €1.000
3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in Lid 1: €5.000
4. Daarnaast moet de klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in Lid 2 of 3
betalen voor elke dag die de overtreding duurt.
5. De klant moet de boete in Lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of
gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
6. Briljant Wedding mag naast de boete in Lid 1 ook een schadevergoeding eisen van
de Klant.
Artikel 14 – Vrijwaring
1. De Klant vrijwaart Briljant Wedding tegen alle aanspraken van anderen die verband
houden met de door Briljant Wedding geleverde producten en/of diensten.
Artikel 15 – Ingebrekestelling
1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan
Briljant Wedding.
2. De Klant is er voor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Briljant Wedding ook
daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid Klant
1. Wanneer Briljant Wedding een overeenkomst aan gaat met meerdere klanten, is
ieder van hen hoofd aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die
overeenkomst.
Artikel 17 – Aansprakelijkheid Briljant Wedding
1. Briljant Wedding is alleen aansprakelijk voor de schade die de Klant lijdt wanneer die
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Wanneer Briljant Wedding aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor
directe schade die verband houd met de uitvoering van een onderliggende
overeenkomst.
3. Briljant Wedding is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,
gederfde winst of schade aan derde.
4. Wanneer Briljant Wedding aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd,
dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een
catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding,
ontbinding of opschorting.
Artikel 18 – Vervaltermijn
1. Els recht van de Klant op schade vergoeding van Briljant Wedding vervalt 12
maanden na gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.
Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW
Artikel 19 – Ontbinding
1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanner Briljant Wedding
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze de
tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of
geringe betekenis.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Briljant Wedding nog mogelijk, dan kan
ontbinding pas plaats vinden nadat Briljant Wedding in verzuim is.
3. 3. Briljant Wedding mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer
de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt,
dan wel wanneer Briljant Wedding kennis heeft genomen van omstandigheden die
hem goede grond geven om aan te nemen dan de Klant zijn verplichtingen niet zal
na komen.

Artikel 20 – Overmacht
1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Briljant Wedding
door de klant niet aan Briljant Wedding kan worden toegerekend wanneer er sprake
is van overmacht.
2. Onder de overmachtssituatie in Lid 1 valt onder meer ook:
– Een noodtoestand zoals burgeroorlog of natuurramp.
– Wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen.
– Stroom-, elektrische-, internet-, computer- of telefonische storingen.
– Computervirussen.
– Stakingen.
– Overheidsmaatregelen.
– Vervoersproblemen.
– Slechte weersomstandigheden.
– Werkonderbrekingen.
3. Wanneer zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Briljant Wedding 1 of meer
verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen
opgeschort totdat Briljant Wedding kan nakomen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalender dagen heeft
geduurd, mogen zowel de Klant als Briljant Wedding de overeenkomst schriftelijk in
zijn geheel of deels ongedaan maken.
5. Briljant Wedding hoeft in een overmachtssituatie geen vergoeding aan de Klant te
betalen, ook niet wanneer Briljant Wedding hiervan voordeel heeft.
Artikel 21 – Wijziging overeenkomst
1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te
wijzigen, kunnen de Klant en Briljant Wedding de overeenkomst aanpassen in
schriftelijk overleg.
Artikel 22 – Wijziging algemene voorwaarden
1. Briljant Wedding mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Briljant Wedding altijd door voeren.
3. Ingrijpende wijzigingen zal Briljant Wedding zoveel mogelijk vooraf met de Klant
bespreken.
4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de
onderliggende overeenkomst opzeggen.
Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de
Klant en Briljant Wedding is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Briljant Wedding is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en
Briljant Wedding, tenzij de wet iets anders bepaald.

Opgesteld op: 1 maart 2022