Algemene voorwaarden Briljant Wedding

Kvk

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Briljant Wedding: De eenmanszaak ‘Briljant Wedding’, gevestigd te Haarlem.
 3. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of

bedrijf, die met Briljant Wedding een overeenkomst heeft gesloten of een offerte hiervoor

heeft aangevraagd.

 1. Partijen: Zowel Briljant Wedding als Opdrachtgever.
 2. Deze Algemene Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in

dienstverband, bij de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee

aansprakelijk is of kan zijn.

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen van deze Algemene

Voorwaarden volledig van toepassing. Briljant Wedding en Opdrachtgever zullen dan in

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen

overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke

bepalingen in acht wordt genomen.

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen

en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door Briljant Wedding uitgegeven offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen

na dagtekening.

 1. Ingeval een offerte bestaat uit samengestelde onderdelen, is Briljant Wedding niet gehouden tot

uitvoering van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig gedeelte van de in de offerte

genoemde totaalprijs.

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Briljant Wedding de door Opdrachtgever

voor akkoord ondertekende offerte, retour heeft ontvangen.

 1. Briljant Wedding kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Opdrachtgever

redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 1. De in een offerte of anderszins vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege.

 1. De kosten voor het inschakelen van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in de tussen partijen overeengekomen vergoeding.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor het verrichten van een specifieke dienst en eindigt van

rechtswege op het moment dat de dienst is verricht.

 

 

Artikel 3. Informatieverstrekking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Briljant Wedding

overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van

de overeenkomst, tijdig en in de door Briljant Wedding gewenste vorm en op de door Briljant Wedding gewenste wijze ter beschikking van te stellen.

 1. Briljant Wedding heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het

moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. Tevens is Briljant Wedding gerechtigd de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in

rekening te brengen.

 

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Briljant Wedding voert de overeenkomst uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Briljant Wedding neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft

derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat, tenzij Briljant Wedding

in de overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende

resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 1. Door Briljant Wedding opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen, zijn nimmer te

beschouwen als fatale termijnen. Wanneer een overeengekomen termijn niet wordt nagekomen

dient Opdrachtgever Briljant Wedding derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Briljant Wedding een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

 1. Briljant Wedding is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te

schakelen.

 1. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor alle eventueel benodigde vergunningen en

ontheffingen.

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en nalaten van

bezoekers, en de daar uit voortvloeiende schade, tijdens de bruiloft.

 1. Indien door Briljant Wedding of door Briljant Wedding ingeschakelde derden in het kader

van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een

door Opdrachtgever aangewezen locatie, dient de Opdrachtgever de kosten te dragen

verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 1. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of derden onvoldoende wordt gewaarborgd of bij

oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Briljant Wedding gerechtigd

naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de

Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 1. Briljant Wedding kan aan Opdrachtgever vragen een bruiloftsverzekering af te sluiten.
 2. Indien de Opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten voor of op het afgesproken tijdstip

van levering niet in ontvangst neemt, worden de producten alsnog in rekening gebracht volgens de

overeenkomst vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door Briljant Wedding door het niet aannemen van de producten door Opdrachtgever.

 1. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de overeenkomst wenst te betrekken, zal hij

daartoe slechts overgaan na daarover met Briljant Wedding schriftelijk overeenstemming te

hebben bereikt.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering van de

overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling

overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.

 1. Briljant Wedding zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de

overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van de prijs tot gevolg heeft.

 1. Indien Briljant Wedding uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te

verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever

voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

 1. Briljant Wedding is gerechtigd de overeengekomen vergoeding te verhogen wanneer tijdens de

uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte

hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd begroot bij het sluiten van de overeenkomst,

en zulks niet toerekenbaar is aan Briljant Wedding, dat in redelijkheid niet van Briljant Wedding mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in

het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Deze verplichtingen gelden ook voor

ingeschakelde derden.

 1. Informatie geldt als vertrouwelijk tenzij dit uitdrukkelijk anders door de wederpartij is medegedeeld

of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. De geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Briljant Wedding een

informatieplicht opleggen.

 

 

Artikel 7. Vergoeding

 1. De vergoeding voor Briljant Wedding wordt berekend op grond van een vooraf vastgesteld

bedrag.

 1. Naast de in het vorige lid genoemde kosten, is Briljant Wedding gerechtigd kosten in rekening

te brengen voor ingeschakelde derden en de kosten verband houdend met de door die derden in

redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen

overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Andere personen / bedrijven dan bedoeld in het vorige lid, zoals onder andere doch niet uitsluitend:

toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever.

 1. Briljant Wedding is gerechtigd om kosten als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel, in rekening te

brengen door middel van nacalculatie.

 1. Briljant Wedding is te allen tijde gerechtigd tot deelfacturering over te gaan en / of (algehele)

vooruitbetaling van de overeenkomst te verlangen.

 1. Briljant Wedding is gerechtigd tot verhoging van vergoeding, zonder dat Opdrachtgever in dat

geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de

vergoeding voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar

oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die

bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 1. Indien de prijsstijging, als bedoeld in het vorige lid en anders dan als gevolg van een wijziging van

de overeenkomst, meer bedraagt dan 15%, dan is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door

een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 8. Betaling

 1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 40% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Briljant Wedding anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt een maand voor het evenement een tweede factuur voor de 60%, gebaseerd op het definitieve budget. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na de bruiloft/huwelijksaanzoek/jubileum, ontvangt de opdrachtgever eventueel een derde en tevens laatste factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.!!!!!!
 2. Betaling van de overgekomen vergoeding dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum

door overmaking naar of storting op een door Briljant Wedding aan te wijzen bankrekening,

zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn en na één aanmaning heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Briljant Wedding het recht vanaf

dat moment Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele

voldoening.

 1. Indien Opdrachtgever in verzuim is, worden alle vorderingen van Briljant Wedding uit hoofde

van de overeenkomst ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk

opeisbaar.

 1. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening, in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open

staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur

en / of schuld.

 1. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen aan Briljant Wedding, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte,

voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in dat geval:

– Over de eerste € 2.500,– 15%

– Over de volgende € 2.500,– 10%

– Over de volgende € 5.000,– 5%

– Over de volgende € 190.000,– 1%

– Over het meerdere 0,5%, met een maximum € 6775,-

Briljant Wedding is gerechtigd een minimum van € 40,- en een maximum van € 6775,- aan

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 1. Wanneer er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale

factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers

zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

 

Artikel 9. Klachten

 1. Klachten over de verrichte diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 60 dagen na het verrichten van de diensten bij Briljant Wedding gemeld te worden.
 2. Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen factuurdatum bij Briljant Wedding gemeld te worden.
 3. Briljant Wedding is gehouden binnen 14 dagen na ontvangst van een klacht, als bedoeld in dit artikel, inhoudelijk te reageren op de klacht.
 4. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 5. Indien een klacht gegrond is, zal Briljant Wedding de werkzaamheden alsnog verrichten zoals

overeengekomen, tenzij dit reeds voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste

dient door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Briljant Wedding is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade.
 2. Briljant Wedding is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat Briljant Wedding is uitgegaan van, door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Briljant Wedding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen:

stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, gederfde winst,

gemiste besparingen en gevolgschade.

 1. Opdrachtgever vrijwaart Briljant Wedding voor alle aanspraken van derden wegens schade,

opgetreden in verband met door Briljant Wedding aan Opdrachtgever geleverde diensten.

 1. Briljant Wedding is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de

overeenkomst van of door de Opdrachtgever, op advies van Briljant Wedding, ingeschakelde derden.

 1. Briljant Wedding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of

aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in, op,

of rond de gehuurde accommodatie.

 1. Opdrachtgever vrijwaart Briljant Wedding voor alle van overheidswege opgelegde boetes in

verband met en alle schade die het gevolg is van het niet of niet naar behoren naleven van enig

wettelijk voorschrift, enige vergunningsvoorwaarde of enig vereiste van overheidswege, norm of

richtlijn.

 1. Alle beperkingen van de aansprakelijkheid van Briljant Wedding, als beschreven in deze

Algemene Voorwaarden, zijn niet van toepassing indien de schade is ontstaan door opzet of bewuste

roekeloosheid van Briljant Wedding.

Artikel 11. Annulering

 1. Indien Opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren, dient dit schriftelijk te geschieden en is

Opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 1. Alle door Briljant Wedding reeds gemaakte kosten en bestede uren in het kader van de

overeenkomst; en

 1. Vergoeding van additionele kosten die Briljant Wedding reeds heeft gemaakt voor de Overeenkomst.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. Briljant Wedding is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige

schadevergoeding gehouden te zijn, indien:

 1. Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot

de overeenkomst;

 1. Aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting

jegens Briljant Wedding zal (kunnen) voldoen;

 1. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van

betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van

toepassing is verklaard, of een verzoek tot één van de hiervoor genoemde procedures aanhangig

is.

 1. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. Briljant Wedding is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien naar

Algemene Voorwaarden Briljant Wedding maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden verwacht.

 1. Alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens Briljant Wedding worden na

ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.

 1. Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte

werkzaamheden onverlet. Tevens is Briljant Wedding alsdan gerechtigd van Opdrachtgever de

volgende kosten te vorderen: schadekosten, kosten en (gederfde) interesten veroorzaakt door de

wanprestatie van de Opdrachtgever, ontbindingskosten en gederfde inkomsten.

 

 

Artikel 13. Overmacht

 1. Indien Briljant Wedding door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Briljant Wedding alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,

waarop Briljant Wedding geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Briljant Wedding niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Briljant Wedding of haar toeleveranciers daaronder begrepen.

 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn Partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de

andere partij.

 1. Indien Briljant Wedding bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds

verrichte deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan

Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij Briljant Wedding, diens

licentiegevers of diens toeleveranciers. Briljant Wedding verleent aan Opdrachtgever slechts

een niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar gebruiksrecht.

 1. Briljant Wedding behoudt zich het recht voor om alle aan deze ontwikkeling ten grondslag

liggende zaken en ideeën zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en / of te

exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.

 1. Opdrachtgever vrijwaart Briljant Wedding voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden

 1. Briljant Wedding is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze

wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

 1. Briljant Wedding zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever

toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens

Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

 

 

Artikel 16. Slotbepaling

 1. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Briljant Wedding van naam, rechtsvorm

of eigenaar verandert.

 1. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Briljant Wedding is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing.

 1. Elk geschil tussen Opdrachtgever en Briljant Wedding, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangend met de uitvoering van een overeenkomst, wordt naar keuze van Briljant Wedding voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Haarlem, locatie Haarlem.
 2. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vorige lid zodra één der partijen dat stelt.
 3. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 28 januari 2022.